Kommunfullmäktige nov -17

Bolagisering av kommunens fastigheter till vilket pris som helst?

Idag den 20 november 2017 har kommunfullmäktige i Nybro tagit beslut om att bolagisera
Nybro kommuns fastigheter. Att kommuner bolagiserar sina fastigheter är inget konstigt och
i en del kommuner har det fungerat och i andra kommuner har det inte fungerat.

Det anmärkningsvärda med beslutet om bolagisering av Nybro kommuns fastigheter är att det
inte har tagits fram bättre underlag för hur de framtida kostnaderna för fastigheterna
kommer att påverka Nybro kommuns budget och verksamhet. Det har inte heller tagits fram
någon långsiktig fastighetsplan för vad Nybro kommun har för kommande fastighetsbehov.
Siffrorna som tagits fram är hur mycket underhållet kommer att kosta för kommunen och
det är bra att veta men det räcker inte för att vi, Moderater, ska känna att vi kan fatta ett
beslut som vi kan stå bakom.

Vi, Moderater, vill ha ett gediget underlag angående fastigheterna och hur bolagiseringen
kommer påverka kommunens verksamheter. Detta gör att vi idag sade nej till en
fastighetsbolagisering. I ett värsta scenario kan det bli att kostnadsökningarna för
fastigheterna gör att vi har bra lokaler men dålig verksamhet för att det inte finns pengar
över när hyrorna är betalda till tillräckligt med personal, material och inventarier.

HANDELN ÄR LIVSVIKTIG FÖR NYBRO

Anledningen till att bilar återigen tillåts trafikera Storgatan är för att skapa bättre förutsättningar för den centrumnära handeln. Att skapa ett större flöde av människor och därmed skapa bättre förutsättningar för handlarna. Så här långt pekar mycket på att förändringarna skapat just detta. Det är dock viktigt att utvärdera detta för att säkerställa att syftet med åtgärderna uppfylls.

När det gäller skyltning och att bilar framförs när det inte är tillåtet vill vi påskynda de tidigare beslutade åtgärderna om att upprätta hinder som blockerar infarten på tider då trafik inte är tillåten. Det är självfallet tråkigt att människor inte respekterar trafikreglerna. Hade så skett hade vi sluppit dessa kostsamma investeringar. Det är dock ännu viktigare att vi gör för vi kan för att skapa en god trafiksituation i centrum.

Det är självfallet mycket viktigt för Nybro och dess invånare att vi har en livskraftig och levande centrumhandel. Det är därför vi varit positiva till försöket med gångfartsområde. Det är dock även viktigt att området är tillgängligt för alla och att gångfartsområdets regler respekteras.

– Påskynda utvärderingen av gångfartsområdet
– Påskynda investeringar i hinder vid infart
– Se över skyltning och de tider då biltrafik är tillåten

För mer information
Daniel Lindvall 076-1801017