VÅR POLITIK

NEDANSTÅENDE FRÅGOR KOMMER VI ATT DRIVA UNDER MANDATPERIODEN 2019-2022

BRA BARNOMSORG OCH SKOLA

skola

En bra skola ska vara en självklarhet i hela Nybro kommun. Alla elever och personal i skolan ska veta att de har goda möjligheter i framtiden och därför vill vi:

 •  Förstärka elevhälsan och arbeta mot psykisk ohälsa bland unga.
 • Att alla elever ska få möjlighet att utvecklas i sin takt.
 • Öka samarbetet mellan skola och näringsliv genom exempelvis lärlingsutbildningar
 • Att skolmåltiderna ska vara en positiv upplevelse för alla elever.
 • Ge ett tydligt stöd till lärarna och övrig personal för att upprätthålla arbetsro och trygghet i skolan.
 • Att ge lärarna mer tid för pedagogiskt arbete.

I Nybro kommun har vi en barnomsorg med högkvalitet. Föräldrar är nöjda med sin förskola. Vi har under de närmast gångna åren haft hög belastning på vår förskoleverksamhet då det flyttat in många nya barn till kommunen och barnafödandet har ökat. Vi vill nu:

 • Inrätta barnomsorg på nätter och helger om det vid utredning visar sig finnas behov och önskemål av detta.
 • Under kommande mandatperiod ytterligare minska barngrupperna .
 • Gärna se flera ide`burna förskolor i kommunen.Gärna som privat eller personaldrivna

GOD VÅRD OCH OMSORG.

äldre

För oss Moderater är trygghet ett nyckelord när det handlar om våra äldre.De medborgare i Nybro kommun som behöver vård och omsorg ska känna sig trygga att den finns till hands. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den vård som behövs.

Vid varje bedömning skall hänsyn tas till tryggheten. Vi tilltalas av tanken att alla över 90 år i vår kommun ska om personen så önskar erbjudas plats på särskilt boende utan biståndsbedömning.Därför vill vi:

 •  Öka omsorgstagarnas delaktighet och inflytande över sin vardag.
 •  Införa valfrihet och etableringsfrihet .LOV/Lagen om valfrihet.
 •  Att någon verksamhet drivs av personalen sk intraprenad
 •  Ha en ständigt pågående kompetensutveckling för personalen inom vård och omssorg.
 •  Ha en garanti för en årlig kulturupplevelse ,teater, bio,musik, för alla äldre med omsorgs-eller vårdinsatser.
 •  Att eftersom måltiderna oftast är dagens höjdpunkt för våra omsorgstagare skapa positiva upplevelser kring dessa.

INTEGRATION – MIGRATION

intergrationVi vill att migrationspolitiken i Sverige ska vara långsiktigt hållbar. Tillfälliga uppe-hållstillstånd och begränsad anhörig-invandring ska fortsatt vara huvudregel. Nybro kommun tog ett stort ansvar under flyktingkrisen och nu behöver dessa män- niskor integreras vilket medför att vi måste begränsa vårt mottagande av nyanlända.

 • I Sverige pratar vi svenska för språket är nyckeln in i svenska samhället.
 • Ingen ska kunna få mer i bidrag än vad man får i lön sk bidragstak.
 • Skyldighet att skaffa sig kunskap om svenska samhället och dess värderingar.
 • Köerna till SFI ska minska.
 • Vi kräver motprestation för att erhålla försörjningsstöd.

NYBRO KOMMUN EN TRYGG PLATS.trygghet

Alla medborgare som bor och vistas i Nybro kommun ska känna sig trygga .Därför anser vi att det behövs:

 • Fler patrullerande poliser i hela kommunen
 • Mer, bättre och rätt belysning där folk rör sig i kommunen.
 • Kameraövervakning där det brukar vara mycket folk.
 • Ett rent och fint offentligt rum.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nybro kommun har haft några bra ekonomiska år med goda resultat. Enligt den aktuella kommunplanen kommer det att krävas besparingar på 30 miljoner kronor år 2020. Det ser även ut att bli tuffa år efter 2020 varför vi menat att det är av stor betydelse med:

Svenska pengar

 • Prioritering på kärnverksamheten och övrig lagstadgad verksamhet
 • Budget i balans för kommunens verksamheter.
 • Att tidigt ge ekonomiska förutsättningar till styrelser och nämnder.
 • LANDSBYGDEN OCH DE MINDRE TÄTORTERNA.

 • Kommunala investeringar ska fördelas över hela kommunen.

01082014-_MG_0521Korsning16062013-IMG_0612

 • En bra lekplats i varje mindre tätort
 • Bygg lägenheter i de mindre tätorterna
 • Satsa på utbyggd service i Örsjö.
 • Minst en laddstolpe till elfordon i varje mindre tätort.
 • Ute-gym i varje mindre tätort
 • Anpassning av lantturens tider till att passa  bland annat Jutegårdens öppettider
 • Fortsatt fiberutbyggnad. Prioritera där koppartråden försvinner
 • Stärkt äganderätt
 • Nybro kommun ska fortsätta att sköta de enskilda vägarna
 • Förenkla så det vid fler tillfällen räcker med en anmälan i stället för ett tillstånd
 • Jakt och jaktregler ska vara enkla och anpassade till rådande omständigheter
 • Nej till en ökning av drivmedelsskatten 1 januari varje år

Stadshusplan