VÅR POLITIK

 

ÄLDREOMSORGEN I VÅR KOMMUN:

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar.Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.Det är en positiv utveckling att vi lever längre. Det ställer emellertid krav på välfärdens organisation samt den digitala utvecklingen. Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en äldreplan inför framtiden. Äldreplanen skall vara vägledande i beslut som rör äldres vardag och visa riktning inför framtiden. Detta är en fråga som berör oss alla på ett eller annat sätt.

För oss Moderater är trygghet ett nyckelord när det handlar om våra äldre. Vid varje bedömning skall hänsyn tas till tryggheten. Ingen skall behöva känna sig otrygg. Vi tillttalas av tanken att alla över 90 år i vår kommun skall om personen så önskar erbjudas plats i särskilt boende utan biståndsprövning.

Vi vill också för att stimulera de äldre och personalen pröva olika driftsformer t ex intraprenad där personal med bibehållen anställning i kommunen driver boenden med eget budget och verksamhetsansvar. Goda exempel på detta finns från Västervik. Vi vill överhuvudtaget att det skall råda en större valfrihet vad beträffar driftsformer såväl inom hemtjänst som särskilda boenden. Vi ser nu med tillfredsställele att vi tillsammans med övriga Alliansen fattat beslut om att bygga bostäder för särskilt och trygghetsboende inalles 100 lägenheter.IMG_8532 (1)

Monika Ljungdahl (M) längst till vänster här tillsammans med övriga Alliansen på Biblioteket den 2 maj.

För att få en uppfattning om Nybrobornas synpunkter och åsikter om vår äldreomsorg så genomförs medborgardialoger över hela kommunen där vi Moderater kommer att närvara vid alla tillfällen.

Tisdag 8 maj Örsjö skola kl.18.30              Onsdag 9 maj Jutegården kl 13.30

Måndag 14 maj Orrefors kl 15.30              Torsdag 17 maj Torget kl 14.00

 

LÄRANDE-OCH KULTURNÄMNDEN.

Vid onsdagens sammanträde med Lärande och Kulturnämnden lämnades en redovisning från Elevhälsan i vilken framgår att antalet barn i kommunen ökar och därmed också barn med behov av särskilt stöd . Svårighet råder att rekrytera personal; kuratorer och psykologer. Detta medför att väntan på utredningstider blir lång.För oss Moderater är elevhälsan ett prioriterat område och vi bevakar detta och är väl medvetna om att ju tidigare insatser desto bättre resultat.

dadesjo-webb-jpg

Vid myndighetsnämndens marssammanträde beslöts att lämna tillstånd till AB Gustav Kähr att bygga en pellets-anläggning på fabrikstomten för bearbetning av spillvirke.

VI Lägg till underrubrikVid nämndens sammanträde i februari avslog nämnden en mångårig förfrågan från Nybro Golfklubb om tillstånd att få använda ett ej tillåtet bekämpningsmedel mot ogräs och snömögel. Anledningen till avslag är osäkerheten till vilken skada som detta kan orsaka på vårt dricksvatten. Golfbanan är belägen på den så viktiga Nybroåsen vilken såväl Nybro kommun som andra konsumenter är beroende av. Med anledning av detta har företrädare för Golfklubben lämnat önskemål om att komma till Myndighetsnämndens sammanträde för att åstadkomma en dialog kring problemet. Detta möte kommer att äga rum vid majsammanträdet den 17 maj varvid Myndighetsnämnden bjudit in kommunalråden samt någon från Planavdelningen då kommunen äger marken. Vi Nya Moderater har alltid en strävan och är angelägna om att föra dialog med alla kommunens föreningar och att ha en bra och fungerande relation. 

På måndagens kommunstyrelsesammanträde var Moderaterna delaktiga i beslutet  i att bygga ett särskilt boende med 60 platser samt trygghetsboende på tomten bakom Kulturhuset, Folkets Hus. Kommunens befolkning blir allt äldre och vi måste kunna erbjuda våra äldre boenden som de är i behov av.Trygghetsboende är ett boende för människor 55+ och tanken är att dessa lägenheter kan vara ett alternativ mellan hemtjänst och särskilt boende.

Vidare fattades beslut om hur det stora överskottet på nästan 80 miljoner skall hanteras. Centern och socialdemokraterna  beslöt att lägga 5 milj i en sk social trygghetsfond och 3 miljoner i en Landsbygdsfond vilket  vi tog avstånd från då vi anser att pengarna skall gå till skola,vård och omsorg. Områden som de närmaste åren kommer kräva stora summor pengar. Dvs Vi vill inte öronmärka till speciella andra ändamål då vi anser att medlen behövs vid hantering av kommande underskott i 2019 och 2020 års budgetar. Därför anser vi att 44 miljoner skall behandlas i RUR, en resultat och utjämningsreserv.          

Inom kort kommer vi att presentera Moderaternas valmanifest inför valet 2018.

Du kommer också att möta oss på gator och torg där vi kommer att presentera våra valfrågor och där du får tillfälle att ställa frågor till oss.

VI VILL PRIORITERA LAGSTADGADE VERKSAMHETER: SKOLA, VÅRD, OMSORG

Nybro kommun står de närmaste åren inför stora utmaningar i såväl äldreomsorg som skola-barnomsorg.

Medborgarna i Nybro blir allt äldre och det krävs byggande av särskilda boenden och utökad hemtjänst. Vi föreslår också att bygga hyresrätter med trygghetsboende för 55 + . Dessa kan möjligtvis fördröja äldres behov av särskilt boende.

På skolområdet kommer 400 elever att sakna klassrum inom en snar framtid om vi inte bygger nya skollokaler.Just nu pågår en utredning om hur detta skall lösas. Förskolor som byggs fylls omedelbart. Angenäma men kostsamma investeringar.

Med hänsyn tagen till ovanstående så har vi Moderater uppfattningen att det är och måste vara i första hand lagstadgade verksamheter som prioriteras.

Stadshusplan