Individ och familjenämnden

STORA UTMANINGAR FÖR INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN I NYBRO KOMMUN.

Den kommunala ekonomin i Nybro har ett tilltagande behov av en ordentlig genomgång i allmänhet
och individ och familjeförvaltningen i synnerhet. I ett antal år har förvaltningen gått med
mångmiljonbelopp i underskott. Ett antal sparförslag togs fram för cirka ett år sedan efter att vi
Moderater vid ett flertal nämndsmöten efterfrågat dessa.
För 2022 finns emellertid inga sparförslag framtagna .Nämnden ska i stället i juni följa upp de tidigare
sparförslagen genom att analysera hur de har genomförts och konsekvenserna av dem samt hur
förvaltningen arbetar för att effektivisera kostnaderna. Det är uppenbart att inte alla åtgärder ger effekt
i år utan kommer att ta längre tid att se resultaten av åtgärderna.
Vi Moderater är dock oroliga för utvecklingen. Vi är för det första det enda partiet som yrkat bifall till
näst intill samtliga sparförslag från förvaltningen och för det andra visar förvaltningen ett
prognostiserat minusresultat även i år på upp emot 15 miljoner kronor. Det rimmar illa för en ekonomi
i balans Särskilt oroväckande är det att övriga partier inte vill ta ansvar, särskilt när ett val-eller
kanske just därför-står för dörren. Ingen tycks vilja fatta tuffa och obekväma beslut.
För att komma till rätta med Nybros individ-och familjeförvaltnings blödande ekonomi krävs en bred
palett av åtgärder. Vi Moderater har ett antal förslag för att komma på rätt köl igen.

 1. Vi Moderater vill göra en sammanslagning av omsorgsnämnd och individ och
  familjenämnd. Av Kalmar läns tolv kommuner så är det endast Kalmar kommun med
  80 000 invånare som har två nämnder. En sammanslagning skulle innebära en besparing
  på politik och tjänstemän med cirka 4 milj kronor. Pengar som vi hellre skulle se satsas på
  löneutveckling och kompetensutveckling för våra medarbetare.
 2. Vi Moderater vill höja ersättningen till familjehem för att göra det attraktivare att bli
  ”familjeförälder ”.Detta skulle sänka våra kostnader märkbart då kommunen idag betalar
  oerhört stora pengar till konsulentstödda familjehem och institutioner sk HVB-hem
 3. Vi Moderater anser att kontinuitet i det politiska ledarskapet är av stor betydelse.
  Ett stabilt politiskt ledarskap har större möjlighet att hålla koll på, följa upp och sätta in
  åtgärder tidigare. Under pågående mandatperiod har tre olika ordföranden , två från KD
  och en från C, hållit i ordf. klubban. Nu har det vare sig blivit hackat eller malet vilket
  såklart haft påverkan i den politiska styrningen över nämnden.
 4. Vi Moderater vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter för att få bästa
  kvalitet till lägst kostnad.
 5. Vi Moderater vill analysera och genomlysa boendestödet som kostar förvaltningen 22
  milj kronor/år. Insatserna är avgiftsbefriade för den enskilde.
 6. Vi Moderater vill att färre medborgare ska leva på försörjningsstöd. Det är viktigt för
  den enskilde men också för barn och ungdomars utveckling, självkänsla och uppfattning
  om vuxenvärlden att se sina föräldrar och övriga vuxna gå till jobbet.
 7. Vi Moderater vill att arbetslinjen ska gälla. Inga bidrag utan motprestation utifrån
  individens förmåga. Det kan gälla arbete, rehabilitering eller deltagande i
  språkundervisning.
 8. Vi Moderater vill utveckla karriärmöjligheter för vård och omsorgspersonalen,
  förbättra löneutvecklingen,utfästa garantier för ett gott och tydligt ledarskap samt
  förstärka arbetet med att både rekrytera och behålla.

Moderaterna har sedan mandatperiodens början efterfrågat förslag till sparåtgärder men utan gehör
från övriga partier som i stället verkar tycka att allt är bra som det är och att vi har för lite pengar och
redovisar underskott snarare beror på en underbudgeterad verksamhet än att kontrollen på var
pengarna tar vägen inte är tillförlitlig. Det finns åtskilliga exempel på hur ekonomin vanskötts under mandatperioden och Moderaterna anser att det viktigaste för att i framtiden kunna garantera en god
vård och omsorg är att få budget i balans.


Moderatgruppen i Individ och familjenämnden
Monica Ljungdahl
Jan-Olof Harmander
Bernhard Neumann