Vår lokalpolitik

Vi har konkreta lösningar på de största samhällsproblemen och reformer för framtiden. Vi är partiet för ordning och reda, som ser att staten inte ska vara överallt, men vara stark där den behövs som mest.

En trygg och lärande skola

Nybros skolor ska vara en trygg och lärande miljö där såväl elever och föräldrar som personal visar respekt för varandra. Det ska vara tydligt vilket ansvar elever, föräldrar och personal har. Fokus ska läggas på elevens lärande, prestationer och sociala interaktioner.

Ansvar för miljö och klimat

Hela Nybro kommun ska växa på ett hållbart sätt. Bostäderna behöver bli fler och byggas energieffektivt. Det ska vara enkelt att bo på en plats och jobba på en annan, därför är det viktigt att arbetspendlingen fungerar smidigt. Nybro ska bli en cykelstad med säkra cykelvägar. Samtidigt behöver många ta bilen, och det är viktigt att det är enkelt att hitta parkering.

Attraktiv arbetsgivare

Nybro ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Bland annat ska vi erbjuda medarbetarna möjlighet till att arbeta heltid. Heltids som norm men du bestämmer!

Tydligt lokalt ledarskap

Det krävs en tydlig kulturförändring på Balder där utveckling, vilja att förbättra kommunen och viljan att arbeta för medborgarna, ska vara ledord.  Eftersträva ökat ansvar och ökade delegationer i stället för att skapa roller som mellanchefer.  Varje medarbetare bör från anställning ha en tydlig utvecklingsplan med uppföljning. Varje anställd person ska vilja bidra till en utveckling. För att utveckla krävs att chefer är en del av laget och är aktiva i sitt ledarskap.

Stärkt medborgarinflytande

En förutsättning för att stärka demokratin lokalt i Nybro kommun är att skapa en transparens och förmedla information till medborgarna. För att stärka transparensen och delaktigheten för den politiskt obundne att inkomma förslag ser Moderaterna i Nybro att ”Nybro förslag” ska fortsätta även under kommande mandatperiod.

Bra villkor för jobb och företagande i Nybro

Det privata företagandet är Nybros motor och en avgörande del i utvecklingen av Nybro som kommun.

Stöd när egna kraften inte räcker till

Äldreomsorgen i Nybro kommun ska präglas av god kvalitet där våra kunder upplever trevligt och respektfullt bemötande från personalen. Våra äldre ska känna delaktighet och uppleva att de kan påverka sin vardag. Sociala aktiviteter ska erbjudas för såväl de som finns på våra särskilda boenden som i hemtjänsten.  Våra äldre ska kunna välja mellan olika utförare av omsorgen, antingen kommunala, privata eller intraprenad.

Vad Moderaterna vill göra för Sverige

Läs Moderaternas idéprogram här